DEVO by Masayoshi Sukita, Tokio 1979

DEVO by Masayoshi Sukita, Tokio 1979