Johnny Thunders by Sue Rynski, Detroit 1979
via

Johnny Thunders by Sue Rynski, Detroit 1979